تردد خودروها حدفاصل رودبار و منجیل به کندی انجام می شود