ترکان: زمینه حضور بخش خصوصی در ورزش کشور نیز باید فراهم شود