بارزانی در دیدار با اوباما، آزادسازی الموصل و مسلح ...