لک لک ها با گل زنی جرارد پیروز شدند/ ساوتهمپتون ناکام ماند + نتایج کامل