ترجیح می‌دهم فرد دیگری دبیر فیلم فجر سی و چهارم شود