کوردوبا صفر، بارسا 8؛ صدرنشین، قعرنشین را له کرد/ هت‌تریک سوارز و صعود مسی