سناتور فرانسوی: رفع تحریم‌های ایران سبب رشد اقتصادی اروپاست