حواسم نبود که بعد از گلزنی به استقلال عدد 6 را نشان دهم