نامه صادقیان به هواداران پرسپولیس؛ منتظر پیام دیگری باشید