می خواهیم ظرف چند روز آینده به پیش نویس توافق برسیم