کوردوبا 0 - بارسلونا 8 | گلباران مسیر کوردوبا به سگوندا با اولین هتتریک سوارز