معاون آخوندی: مردم ۱۲ سال چیزی نخورند، صاحبخانه می‌شوند