جان کری: ما برای ایجاد آشتی در یمن سخت کار می‌کنیم