یادداشت روز : دربی تبریز؛ برای فوتبال پاک، برای قهرمانی پاک.