اطلاعیه شرکت بهنام پیشرو کیش در واکنش به مسائل مطرح شده