استخدام ۱۰۰ نفر زیردیپلم تا فوق دیپلم در شرکت فناوری موج در تهران