کاهش نرخ سود موجب جذابیت و ایجاد رونق در بازار سرمایه خواهد شد