بکارگیری لفظ «جناب امام خامنه ای» وزیر خارجه عربستان را برکنار کرد