ایندیپندنت: عربستان با محاسبه اشتباه در همه اهداف ...