جنتی: سینمای دردآشنا و منتقد وجدان بشری مورد پسند آزادگان و حق طلبان جهان است