شیخ سلمان:سهم فوتبال ایران در آسیا از این به بعد تأمین است