عذرخواهی صادقیان از هواداران پرسپولیس/جبران می کنم