حمله اردوغان به رهبر مخالفان حکومت ترکیه: اینها زرتشتی اند!