تحصیل بیش از 70 طلبه در مدرسه امام خمینی(ره) گلپایگان