ظریف در صفحه فیسبوکش به منتقدان مصاحبه با دو رسانه آمریکایی پاسخ داد: هدفم دفاع از مردم و کشورم بود