بزرگ‌ترین دِین، این است که نام امام را توأم با رفاه و مشکل گشایی زنده نگه داریم