دوران نقشه کشی بیگانگان برای عراق به پایان رسیده است