مجيد انصاري: از سخنان رييس‌جمهور در مورد نيروي انتظامي سوءبرداشت شد