اسپانسر استقلال تنها مشتری استقلال در مزایده /اسپانسر استقلال، امتیاز باشگاه را سه ساله می‌خواهد