سیروانی هجدهم شد، نمایندگان ایران از راهیابی به فینال بازماندند