(تصاویر)مراسم اولین‌سالگرد استاد محمد رضا لطفی در گرگان