تندیس های بخش هنر و تجربه به اهل پرواز و اعترافات ذهن خطرناک من اهدا شد