همکاری با استاد لطفی آرزوی هنری ام بود / فضای آلبوم جدیدم داغ فقدان او را تداعی می کند