خاطره خواندنی برادر شهید مطهری از استاد و حضرت امام