(تصاویر) مراسم اولین سالگرد استاد محمد رضا لطفی در گرگان