وقتی علی دایی با کلی اضافه وزن همه را حیرت زده کرد!