نامه عذرخواهی پیام صادقیان از پرسپولیسی ها/سخت است محروم بودن از پوشیدن پیراهنی که عاشقش هستی