دیدار با پیرمرد دوست داشتنی/ این روزهای کسی که صدایش به مسابقات ورزشی جان می‌داد