هزینه‌های ساخت باعث کاهش قدرت خرید در مسکن شده است