تاکید کمیته آزادی های دینی آمریکا بر نقض حقوق شیعیان ...