تصرف انسان در امور دنیا تنها به خواست و اراده الهی میسر می شود