برگزیدگان جلوه‌گاه شرق/ «در دنیای تو ساعت چند است؟» سیمرغ گرفت