گاردین: اعراب خود را برای بعد از توافق هسته‌ای آماده می‌کنند