نظر سنجي| به نظر شما کدام تیم شانس قهرمانی بیشتری دارد؟