بیانیه مدعی جدی خرید پرسپولیس؛ نه مذاکره کردیم نه یارکشی و نه استفاده ابزاری از رسانه‌ها