بیانیه بهنام پیشروی کیش علیه هدایتی!/ چرا وانمود می‌کنید در مزایده پیروز شده‌اید؟