معجزه ای به نام علی (ع): امام علی در بیان استاد محمد ...