جشنواره در استانداردهای جهانی برگزار شود/ آغاز فعالیت دبیر فجر ۳۴