اخذ مجوز استخدام ۷۰۰ نیرو در بیمارستان حشمتیه سبزوار