دو قدم مانده به قهرمانی/ تونی اسطوره می‌شود یا ...